ภาพกิจกรรม การอบรมและสอบวัดผลความรู้ทางด้านความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาทำโครงงานพิเศษ สาขาทันตแพทยศาสตร์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการอบรมและสอบวัดผลความรู้ทางด้านความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษาทำโครงงานพิเศษ สาขาทันตแพทยศาสตร์ ที่สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 16 คน ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร M-3 (ปรีคลินิก) ชั้น 3 และชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันเสาร์ที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนและช่วยส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การปฏิบัติตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ รวมถึงรู้จักวิธีการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเบื้องต้น เพื่อไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหาย และประหยัดทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ โครงการจัดตั้งฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์  โทรศัพท์ 0 5391 6620

ประกาศข่าว: