ภาพกิจกรรม การประชุมคณะกรรมการประจำและการจัดระบบการบริหารงาน ภายในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำและการจัดระบบการบริหารงาน ภายในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมดอยแง่ม อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นประธาน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 ให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบ จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง อัตราค่าบริการวิชาการและอัตราค่าบริการเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบและเทคนิคเฉพาะทางสำหรับงานสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 17 คน

ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายเลขานุการและธุรการ  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : 053-916218

ประกาศข่าว: