ภาพกิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ การจัดทำ SWOT Analysis และแผนการดำเนินงานเพื่อใช้ในการปรับปรุง/พัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การจัดทำ SWOT Analysis และแผนการดำเนินงานเพื่อใช้ในการปรับปรุง/พัฒนางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องพวงชมพู ห้องพู่ระหง อาคาร E-Park  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 กล่าวเปิดการสัมมนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยากรโดย คุณรพีพรรณ  ณ ลำปาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ และคุณพันธ์ทิพย์  ธรสาธิตกุล หัวหน้าฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบ  ขั้นสูง มีบุคลากรของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 41 คน การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อระดมความคิดของบุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทำงาน SWOT Analysis และการประเมินความเสี่ยง อ้างอิงตามขั้นตอนการดำเนินงานการจัดการและป้องกันความเสี่ยง (QP20); เอกสารระบบ ISO 45001 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

 

ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายเลขานุการและธุรการ  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : 053-916218

ประกาศข่าว: