กิจกรรมแถลงนโยบาย และประกาศใช้ระบบการจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามระบบมาตรฐานสากล ISO 45001

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแถลงนโยบาย และประกาศใช้ระบบการจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามระบบมาตรฐานสากล ISO 45001

วันที่ 21-22 เดือน ตุลาคม ปี 2563 เวลา 08.00-16.00 น.

ณ ห้องประดู่แดง 2 และห้องประชุม E4A 509 อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมแถลงนโยบาย และประกาศใช้ระบบการจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม และได้จัดกิจกรรมประชุมทบทวนการบริหารระบบการจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแถลงนโยบาย และประกาศใช้ฯ ตามระบบมาตรฐานสากล ISO 45001 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม  ภพลือชัย ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้ปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และนำมาตรฐานตามข้อกำหนดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 45001 – 2561 (ISO 45001 : 2018) มาปรับใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งจัดอบรมขั้นตอนการปฏิบัติงาน (on the job training) ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อเผยแพร่ความรู้รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย บุคลากรภายในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ บุคลากรจากสำนักวิชาและหน่วยงานผู้ใช้บริการรวมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ ภาพกิจกรรมฯ

ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ นางสาวสุทธินี วงค์ชัยขันธ์ โทรศัพท์ 6620

 

 

 |   |  277 ครั้ง