ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แถลงนโยบายคุณภาพระบบการบริหารงาน ISO/IEC 17025 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ได้แจ้งนโยบายคุณภาพ ตามถ้อยแถลงนโยบายคุณภาพ และนโยบายด้านการรักษาความเป็นกลาง การรักษาความลับ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานระบบการบริหารงาน ISO/IEC 17025 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและเพื่อให้ห้องปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมด้วยความเป็นกลาง เป็นอิสระจากการค้า การเงิน หรือแรงกดดันอื่นๆ ที่มีผลต่อความเป็นกลาง  และเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรทุกระดับของระบบการบริหารงาน หลีกเลี่ยงในกิจกรรมที่จะลดความน่าเชื่อถือต่อความสามารถ ความเป็นกลาง การตัดสินใจหรือการดําเนินการ และรักษาความลับและความซื่อตรงต่อวิชาชีพ

ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ ฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบขั้นสูง  โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 6208, 6206

ประกาศข่าว: