ภาพกิจกรรม การจัด KM พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม การจัด KM พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

วันที่ 11  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

ณ อาคารปฏิบัติการ 2 (S2-223) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ฝ่ายเลขานุการและธุรการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม KM พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กับพนักงานในฝ่ายเลขานุการและธุรการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อทบทวนและถ่ายทอดความรู้ในด้านที่เกี่ยวกับงานพัสดุ ดังนี้

  1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  2. กฎกระทรวง
  3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  4. กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

โดยมี นางสาวธัญญรัตน์  ทวีนุต รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายเลขานุการฯ และนางสาวณัฐศิณีย์  บุญธรรม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่เพื่อนพนักงาน เพื่อรับทราบถึงความเกี่ยวข้องที่เป็นสาระสำคัญกับการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง

 

ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายเลขานุการและธุรการ 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : 053-916218

ประกาศข่าว: