ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำและการจัดระบบการบริหารงาน ภายในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำและการจัดระบบการบริหารงาน ภายในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็น แลกเปลี่ยนแนวคิดรูปแบบการทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และนโยบายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุม รวม 17 คน ดังนี้

  • ประธาน ศ.ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และ ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายใน คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (ผศ.ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ) ผู้แทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (ผศ.ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย ผู้ช่วยคณบดี) ผู้แทนคณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ (อาจารย์ พทป.นันทกานต์ วุฒิศิลป์)
  • กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ (ผศ.ดร.สยาม ภพลือชัย)
  • ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ หัวหน้าฝ่ายภายในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

  • ด้านการวางแผนงบประมาณและการบริหารจัดการการบำรุงรักษาเครื่องมือ ความคุ้มค่าและการพิจารณาลำดับความสำคัญในการบำรุงรักษา
  • การพัฒนาดำเนินงานด้านมาตรฐาน ISO 45001 ให้มีความต่อเนื่อง
  • การบริหารจัดการด้านการให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ การคิดต้นทุนค่าบริการในมุมมองของหน่วยงานหารายได้ กับหน่วยงานสนับสนุนภารกิจการเรียนการสอนและการวิจัย และกรณีการอนุญาตให้นักศึกษาสามารถใช้งานได้เองต้องมีเงื่อนไขและข้อจำกัดอะไรบ้างเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการชำรุดเสียหายของเครื่องมือฯ
  • การพัฒนาระบบการให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบให้มีความรวดเร็วในการจัดลำดับคิวงาน และให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
  • การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการพื้นฐานและการสนับสนุนการเรียนการสอนควรให้สำนักวิชาได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์อัตรากำลังนักวิทยาศาสตร์

 

 

ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ :.นางสาวมณฑิรา เรือนคำ ฝ่ายเลขานุการและธุรการ 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : 053-916213

ประกาศข่าว: