กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปลูกหม่อนจากพื้นที่วิสาหกิจชุมชน ตำบลแม่ฟ้าหลวงพัฒนา อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ปีที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การสนับสนุน นักวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ซึ่งจัดโดยสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปจากลูกหม่อนจากพื้นที่วิสาหกิจชุมชน ตำบลแม่ฟ้าหลวงพัฒนา อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ปีที่ 2” เพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้แก่ประชาชนและวิสาหกิจชุมชน และเสริมสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชน มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน

โดยในการอบรมมีการบรรยายให้ความรู้หลักการแปรรูปผักและผลไม้เบื้องต้น การทำปฏิบัติการผลิตไอศครีมลูกหม่อนขนาดครัวเรือน ปฏิบัติการผลิตน้ำลูกหม่อนเข้มข้น โดย ผศ. ปริญญา วงษา และการบรรยายภาชนะบรรจุและฉลากผลิตภัณฑ์ โดยอาจารย์ดำรงพล กำแหงวงศ์ และมีนายกฤษฎิพงศ์ วงศ์อุดมวิชา นักวิทยาศาสตร์ประจำแผนกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหารช่วยควบคุมการทำกิจกรรม

 

 

ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6231

ผู้เขียน นางสาวศิริพร ลือสุวรรณ

ประกาศข่าว: