แจ้งขั้นตอนการให้บริการในช่วงที่มหาวิทยาลัยมีประกาศงดการเรียนการสอน และขอแจ้ง QR code และ Link เอกสารเผยแพร่ของฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบขั้นสูง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ / แจ้งเวียน สำหรับนักศึกษา ข่าวประกาศ / แจ้งเวียน สำหรับอาจารย์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 โดยตามประกาศข้อ 2 ให้งดการเรียนการสอนในห้องเรียนทุกรายวิชา ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 16 เมษายน2564 จนสิ้นสุดภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2563 นั้น

ฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบขั้นสูง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอแจ้งขั้นตอนการให้บริการในช่วงที่มหาวิทยาลัยมีประกาศงดการเรียนการสอน และขอแจ้ง QR code และ Link เอกสารเผยแพร่ของฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบขั้นสูง โดยคลิกที่ข้อความด้านล่าง ดังนี้

ประกาศข่าว: