แจ้งขั้นตอนการขอใช้ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ / แจ้งเวียน สำหรับนักศึกษา ข่าวประกาศ / แจ้งเวียน สำหรับอาจารย์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ จึงขอแจ้งขั้นตอนการขอใช้ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้อาคารและห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
  2. ขั้นตอนการขอใช้ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

 

 

ประกาศข่าว: