ระเบียบขั้นตอนการขอใช้บริการ

หมวดข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ ในการขอใช้บริการส่วนงานต่างๆ ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ อาจารย์ที่มีความประสงค์จะใช้บริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ สามารถศึกษาขั้นตอน ของระเบียบต่างๆ ได้จากหมวดเอกสารนี้ครับ โดยเราจะดึงมาเฉพาะแนวปฏิบัติที่สำคัญเท่านั้นนะครับ หากต้องการอ่านระเบียบทั้งหมด สามารถโหลดไปอ่านได้จากหน้า เอกสารอ้างอิงและแนวปฏิบัติ

แนวปฏิบัติและขั้นตอน
ในการขอใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัย และการขอใช้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบประจำห้องปฏิบัติการกลางสำหรับงานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่ในการให้การสนับสนุนในด้านการจัดสรรพื้นที่ห้องวิจัย จัดการครุภัณฑ์ และควบคุมดูแลการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูงสำหรับงานวิจัยแก่อาจารย์และนักศึกษาบัณฑิต โดยมุ่งสนับสนุนให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปลอดภัยภายใต้แนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น โดยมีการกำหนดแนวปฏิบัติ และขั้นตอน ดังนี้

แนวปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับการขอใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัย

แนวปฏิบัติและขั้นตอนการขอใช้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบประจำห้องปฏิบัติการกลางสำหรับงานวิจัย


แนวปฏิบัติและขั้นตอน
ในการขอใช้ห้องปฏิบัติการสนับสนุนการเรียนการสอน นอกเวลาทำการ

เมื่อนักศึกษา / อาจารย์ มีความจำเป็นต้องใช้งานห้องปฏิบัติการพื้นฐาน นอกเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ หลังเวลา 16.00 น. และวันหยุดราชการ) เช่น การเรียนการสอนไม่สามารถสิ้นสุดภายในเวลาที่กำหนดได้ หรือ มีความจำเป็นต้องมาเก็บผลการทดลองในช่วงเวลาดังกล่าว หรือต้องมาดำเนินการวิจัยในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นต้น โดยในเวลาดังกล่าวนักวิทยาศาสตร์ หรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องปฏิบัติการ อาจไม่สามารถมาอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการได้ ทางศูนย์จึงได้กำหนด โดยมีแนวปฏิบัติในการขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาทำการไว้ดังนี้ 


ระเบียบ
การขอใช้บริการงานวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือ

ระเบียบและขั้นตอนการขอใช้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูง ของฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูง จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงาน และสามารถติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ผู้ใช้บริการ ศึกษาขั้นตอนให้เข้าใจ ก่อนดำเนินการติดต่อขอใช้บริการ

รายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้ ใช้เฉพาะอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเท่านั้น โดยระบบปฏิบัตินี้ เรียบเรียงจากเอกสาร WIQ02 แนวปฏิบัติและขั้นตอนในการขอใช้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูงและบริการเทคนิคเฉพาะทาง (เอกสารฉบับเต็ม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 


ขั้นตอนการขอใช้บริการ
งานวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างและสอบเทียบเครื่องมือ (สำหรับหน่วยงานภายนอก)

ขั้นตอนนี้เขียนเพื่อชี้แจ้งเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้สนใจภายนอก ที่ต้องการส่งตัวอย่างมาทดสอบที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ เท่านั้นนะครับ กรณีอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หากต้องการส่งตัวอย่างมาทดสอบ ให้ใช้ ระเบียบการขอใช้บริการงานวิเคราะห์ทดสอบ แทนนะครับ ในการส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ทดสอบจากหน่วยงานภายนอกนั้น มีขั้นตอน และระเบียบการอย่างไรมาดูกันครับ