ข้อมูลวัสดุ-ครุภัณฑ์

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ Google Drive ดังนี้

 

1 . ทะเบียนครุภัณฑ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

https://drive.google.com/drive/folders/0B4SuGIgtmEiJQ004OG8xTktqeTQ

 

2. ข้อมูลรายการวัสดุคงคลัง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

https://drive.google.com/drive/folders/0BzKMLTiz_NmbOEVnemU5WmplUTA?usp=sharing_eip&ts=5a6ff2a1

 

3. ข้อมูลสถานะการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lu7amndUbAncC7D7FA90njizbsjkIPi_92yYHcUM4FY/edit?ts=5e4a4e0f#gid=1252488181