ข้อมูลวัสดุ-ครุภัณฑ์

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ Google Drive ดังนี้

 

1 . ทะเบียนครุภัณฑ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

https://drive.google.com/drive/folders/0B4SuGIgtmEiJQ004OG8xTktqeTQ

 

2. ข้อมูลรายการวัสดุคงคลัง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

https://drive.google.com/drive/folders/0BzKMLTiz_NmbOEVnemU5WmplUTA?usp=sharing_eip&ts=5a6ff2a1